top of page

เตาเผาศพปลอดมลพิษรุ่น DI 2020

รายละเอียดคุณลักษณะเตาเผาศพปลอดมลพิษรุ่น DI 2020

1. เป็นเตาแบบสองห้องเผา ห้องเผาที่หนึ่งทำหน้าที่เผาศพโลงศพและวัสดุต่าง ๆ ห้องเผาที่สองทำหน้าที่เผาควัน ฝุ่นละออง กลิ่นก๊าซ เชื้อโรคและ มลพิษอื่น ๆ

2. โครงสร้างภายนอกมีขนาดกว้าง1.50 เมตร ยาว 3.0 เมตร สูง1.90 เมตร โครงสร้างภายในมีขนาดกว้าง1.00 เมตร ยาว 2.40 เมตร สูง1.00 เมตร

3. ผนังภายในเตาของห้องเผาไหม้ที่หนึ่งบุด้วยเซรามิคไฟเบอร์หนา ทนความร้อนสูง1,460 องศาเซลเซียสโดยไม่ใช้อิฐทนไฟ

หัวพ่นไฟนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐาน ISO9001 และได้รับการรับรองมาตรฐานจากประเทศผู้ผลิตหัวเผา

4. ระบบจัดเก็บเชื้อเพลิงติดตั้งอยู่กับตัวเตา มีปริมาตร120 ลิตร

5. ควบคุมการเผาด้วยระบบอัตโนมัติ แสดงค่าตัวเลขด้วยระบบดิจิตอลระหว่าง 0 - 1,200 องศา-เซลเซียส หรือปรับการควบคุมด้วยตัวเองได้โดยมีไฟแสดงการทำงานของหัวเผาทั้งสองห้องใช้งานง่าย

6. ประตูแบบอัตโนมัติ เมื่อมีการเปิดประตูหัวเผาจะหยุดการทำงานทันที และจะทำงานอีกครั้งเมื่อประตูปิด เพื่อป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงาน

7. ระบบเปิด - ปิดประตูด้วยระบบรอกไฟฟ้า

8. มีระบบควบคุมการทำงานภายในห้องเผาที่หนึ่ง ให้อุณหภูมิไม่น้อยกว่า 850 องศาเซลเซียส ตลอดการเผาไหม้

9. มีระบบควบคุมการทำงานภายในห้องเผาที่สอง ให้อุณหภูมิไม่น้อยกว่า 850 องศาเซลเซียส ตลอดการเผาไหม้

10. ระยะเวลาการเผาไหม้ไม่เกิน 60 นาที ต่อน้ำหนัก 45 กิโลกรัมและสามารถเผาศพได้อย่างต่อเนื่อง

11. ใช้น้ำมันดีเซลหรือไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิง

12. อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล/ไบโอดีเซล) ไม่เกิน 35 ลิตรต่อศพ ได้โดยไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงอื่นๆใดเพิ่มเติม

13. มีช่องสำหรับมองดูภายในเตาขณะทำการเผาไหม้ได้

14. ช่องลิ้นชักสำหรับเก็บเถ้ากระดูกทำด้วยเหล็กพ่นสีกันสนิมทนทาน ปลอดสนิม สะดวกต่อการทำความสะอาด

15. ตกแต่งหน้าเตาเผาศพปลอดมลพิษด้วยกระเบื้องแกรนิต

16. มีอุปกรณ์เขี่ยเถ้า กวาดกระดูกและทำความสะอาดภายในตัวเตา 1 ชุด

17. การรับประกันและอบรมใช้เตาเผาศพปลอดมลพิษและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

18.1 รับประกัน 2 ปีนับจากวันที่ได้ส่งมอบหรือนับจากวันที่ผ่านการตรวจรับสินค้า หากเตาเผาศพปลอดมลพิษหรือเครื่องเกิดขัดข้องในสภาพใช้งานปกติ แก้ไขให้จนเตาเผาศพปลอดมลพิษสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

18.2 ติดตามตรวจสภาพการทำงานของเตาเผาศพปลอดมลพิตลอดจนถึงวันสิ้นสุดการ รับประกัน

18.3 จัดอบรมใช้งานและการดูแลบำรุงรักษาให้กับเจ้าหน้าที่ประจำเตาเผาศพปลอดมลพิษจน สามารถ ใช้งานได้ดี การฝึกอบรมอย่างน้อยควรประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้

18.3.1 จัดอบรมการใช้งานเตาเผาศพปลอดมลพิษอย่างถูกวิธี โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ความประหยัด การกำจัดมลพิษ

18.3.2 จัดอบรมหลักการทำงานของเตาเผาศพปลอดมลพิษและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของเตาเผาศพปลอดมลพิษทั้งระบบ

18.3.3 จัดอบรมและแนะนำวิธีการเผาศพจริงให้กับเจ้าหน้าที่ประจำเตาเผาศพปลอด-มลพิษจนสามารถใช้งานได้ดี

18.4 มีคู่มือการใช้และการบำรุงรักษาเบื้องต้น 2 ชุด

คุณลักษณะพิเศษของเตาเผาศพปลอดมลพิษ รุ่น  DI 2020​

1.คุณภาพเตาเผาศพปลอดมลพิษเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2544 และมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พ.ศ. 2546 เรื่อง  กำหนดมาตรฐานค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ

2.ใช้วัสดุ-อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ทำให้เตาแข็งแรง ทนทาน มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

3.เป็นผู้ผลิตและมีสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโดยตรงและระบุประเภทประกอบกิจการผลิตเตาเผาศพปลอดมลพิษ ซึ่งขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (ร.ง.4)

4.เป็นเตาสำเร็จรูปสามารถติดตั้งและใช้งานได้ทันทีและสามารถเคลื่อนย้ายได้ในกรณีเปลี่ยนสถานที่ติดตั้ง และมีน้ำหนักตัวเตาทั้งระบบไม่เกิน 5 ตัน

5.ภายในเตาบุด้วยเซรามิคไฟเบอร์หนาทนความร้อนสูง 1,430 องศาเซลเซียส โดยไม่ใช้อิฐทนไฟ ซึ่งเซรามิคไฟเบอร์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า 20 ปีหรือเผาศพไม่น้อยกว่า 6,000 ครั้ง (รับประกันผนังภายในเตา 10 ปี)

6.ใช้น้ำมันดีเซลหรือไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิง โดยใช้น้ำมันไม่เกิน 30 ลิตรต่อศพ

7.ค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพปลอดมลพิษ มีค่า 0.00%

8.ควบคุมการทำงานได้ทั้ง Auto และ Manual

9.สามารถใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V. (ไม่ต้องยุ่งยากในการขอไฟฟ้าระบบ 3 เฟส)

10.มีความปลอดภัยขณะทำการเผาสูง ไม่มีเปลวไฟรั่วออกจากเตา

11.ห้องเผาไหม้ที่สองมีลักษณะเป็นทรงกระบอกแนวตั้งมีระบบหน่วงควันโดยหมุนเวียนอากาศทำมุม 45 องศาช่วยให้การกำจัดมลพิษจำพวกก๊าซกลิ่นควัน ฝุ่นละออง เชื้อโรคและมลพิษอื่น ๆ ได้อย่างหมดสิ้น

12.มีรายงานการตรวจวัดมลพิษ จากปล่องเตาเผาศพปลอดมลพิษในรุ่นที่นำเสนอโดยหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนที่ขึ้นทะเบียนอนุญาตห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ และได้รับการขึ้นทะเบียนกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยทำการตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่องเตาเผา ด้วยวิธีตามมาตรฐานหน่วยงาน US.EPA  คำนวณผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอทที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ในสภาวะแห้ง (Dry Basis) ที่ปริมาตรออกซิเจนส่วนเกินในการเผาไหม้ร้อยละ 11 โดยแสดงค่ามลพิษที่ปล่อยออกจากปล่องเตาเผาศพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

*หมายเหตุ สำหรับเตาเผาศพปลอดมลพิษแบบใช้ระบบแก๊ส LPG หรือแก๊สหุงต้ม จะใช้แก๊สศพละไม่เกิน1ถัง ครึ่ง ต่อการเผา1 ครั้ง​

แดแฮไทย

ผลการตรวจวิเคราะห์ของแดแฮไทย

มีค่าดังนี้

ทดสอบเตาด้วยการเผายางรถยนต์ ณ วัดกลาง พระประแดง ผลออกมาผ่านครับ ปล่องเตาที่ใช้จะเป็นปล่องเตาสั้นสีแดง

สาธิตการเผาศพ เตาเผาศพปลอดมลพิษ แดแฮไทย

เตาเผาศพไร้ควัน แดแฮไทย

แดแฮไทย
เตาเผาศพไร้ควัน แดแฮไทย
Search video...
เตาเผาศพไร้ควัน แดแฮไทย

เตาเผาศพไร้ควัน แดแฮไทย

02:03
Play Video
เตาเผาศพไฟฟ้า

เตาเผาศพไฟฟ้า

01:17
Play Video
เตาเผาศพปลอดมลพิษ แดแฮไทย

เตาเผาศพปลอดมลพิษ แดแฮไทย

02:04
Play Video
เตาเผาศพปลอดมลพิษ แดแฮไทย

เตาเผาศพปลอดมลพิษ แดแฮไทย

01:10
Play Video
bottom of page