top of page

มาตราฐานคุณภาพอากาศ

เมรุไฟฟ้า,เมรุ,การเผาศพ

มาตราฐานคุณภาพอากาศ

     

     ในปัจจุบันปัญหาสิ่งแสดล้อมที่เป็นพิษ ถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญอีกปัญหาหนึ่ง ที่เราจะต้องร่วมมือกันแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นมลพิษจากน้ำเสีย ขยะ การกำจัดขยะด้วยการเผาที่ไม่ถูกต้อง หรือแม้แต่การเผาศพด้วยการเผากลางแจ้งหรือการเผาจากเตาเผาศพที่ไม่ได้มาตรฐานก็จะก่อให้เกิดมลพิษจำพวกก๊าซ กลิ่น ควัน ฝุ่นละออง เชื้อโรค และมลพิษอื่น ๆ ซึ่งมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน บริเวณใกล้เคียงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะปัญหาทางด้านระบบทางเดินหายใจ นำมาซึ่งความเจ็บไข้ สุขภาพเสื่อมโทรม และยังเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนอีกด้วย

      แด แฮ ไทย ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาเหล่านี้ จึงผลิตเตาเผาศพและเตาเผาขยะให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ตามคุณสมบัติเตาเผาศพปลอดมลพิษของกรุงเทพมหานครพ.ศ.2544และมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ พ.ศ.2546 

         ดังรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายจากปล่องเตาเผาศพและปล่องเตาเผาขยะของแด แฮ ไทย มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

*หมายเหตุ ค่าตรวจวัดคุณภาพอากาศนี้ วัดได้จากการเผาศพจริง

โทร: 09-0224-9591,
bottom of page