ผลงานการติดตั้งเตาเผาปลอดมลพิษ แดแฮไทย

ผลปี63สุด
ผลปี63
ผลปี632
ผลปี633
ผลปี635
ผลปี6364
ผลปี64
ผลปี601
ผลปี602
ผลปี603
ผลปี604
ผลปี605
ผลปี61
ผลปี612
ผลปี58
ผลปี59
ผลปี592
ผลปี60
ผลงาน_Page_44
ผลงาน_Page_45
ผลงาน_Page_46
ผลงาน_Page_47
ผลงาน_Page_48
ผลงาน_Page_49
ผลงาน_Page_50
ผลงาน_Page_51
ผลงาน 1
ผลงาน 2
ผลงาน 3
ผลงาน 4
ผลงาน 5
ผลงาน 6
ผลงาน 7
ผลงาน 8
ผลงาน 9
ผลงาน 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
รวม22
รวม21
รวม23
รวม24
รวม12
รวม13
รวม14
รวม15
รวม16
รวม17
รวม18
รวม19
รวม4
รวม5
รวม6
รวม7
รวม8
รวม9
รวม10
รวม11
รวม
รวม2
รวม3

ด้วยเทคโนโลยีและประสิทธิภาพของเตาที่เป็นที่ยอมรับ จึงได้รับการตอบรับจากหน่วยงานต่างๆทั้งทางภาครัฐ ภาคเอกชน วัด ผลงานการติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ และเตาเผาขยะปลอดเชื้อในประเทศไทย เราติดตั้งมามากกว่า 250 แห่ง 6 ภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้