top of page

เตาเผาสัตว์แบบปลอดมลพิษ รุ่น DDP2

เตาเผาสัตว์ปลอดลพิษ รุ่น DDP
เตาภายในกว้าง 100 เซนติเมตร ยาว 160 เซนติเมตร
สามารถเผาสุนัขพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ได้ เช่น เซนต์เบอร์นาร์ด ,อลาสก้า มาลามิว ,
โกเดนรีทีฟเวอร์, ไซบีเรียนฮัสกี้, เยอรมันเชพเพิร์ด 

รายละเอียดคุณลักษณะเตาเผาสัตว์ปลอดมลพิษรุ่น DDP

1. เป็นเตาแบบสองห้องเผา ห้องเผาที่หนึ่งทำหน้าที่เผาสัตว์ โลงศพสัตว์ และวัสดุต่าง ๆ ห้องเผาที่สองทำหน้าที่เผากลิ่นก๊าซ ควัน ฝุ่นละออง เชื้อโรคและ มลพิษอื่น ๆ

2. ขนาดของห้องเผาหลักมีปริมาตร 1.6 ลูกบาศก์เมตร และห้องเผารองมีปริมาตร 2.11 ลูกบาศก์เมตร

3. โครงสร้างภายในมีขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 1.6 เมตร สูง 1 เมตร โครงสร้างภายนอกมีขนาดกว้าง 1.6 เมตร ยาว 2.1 เมตร สูง 3.46 เมตร

4. ผนังภายในเตาของห้องเผาไหม้ที่หนึ่งบุด้วยเซรามิคไฟเบอร์หนา ทนความร้อนสูง 1,460 องศาเซลเซียสโดยไม่ใช้อิฐทนไฟ

5. พื้นภายในเตาบุด้วยเซรามิคไฟเบอร์หนา ก่อทับด้วยซีเมนท์ทนไฟทนความร้อนสูง 1,400 องศาเซลเซียล

10. ใช้หัวพ่นไฟคุณภาพสูง นำเข้าจากต่างประเทศซึ่งเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐาน ISO9001 และได้รับการรับรองมาตรฐานจากประเทศผู้ผลิตหัวเผา

11. ใช้หัวพ่นไฟสำหรับห้องเผาที่สอง ที่มีคุณภาพ นำเข้าจากต่างประเทศซึ่งเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐาน ISO9001 และได้รับการรับรองมาตรฐานจากประเทศผู้ผลิตหัวเผา

12. ควบคุมการเผาด้วยระบบอัตโนมัติแสดงค่าตัวเลขด้วยระบบดิจิตอลระหว่าง 0 - 1,200 องศาเซลเซียสและปรับการควบคุมด้วยตัวเองได้โดยมีไฟแสดงการทำงานของหัวเผาทั้งสองห้องใช้งานง่าย

13. ระบบจัดเก็บเชื้อเพลิงติดตั้งอยู่กับตัวเตา มีปริมาตร 120 ลิตร

14.  มีระบบควบคุมการทำงานภายในห้องเผาที่หนึ่ง ให้อุณหภูมิไม่น้อยกว่า 850 องศาเซลเซียส ตลอดการเผาไหม้

15. มีระบบควบคุมการทำงานภายในห้องเผาที่สอง ให้อุณหภูมิไม่น้อยกว่า 850 องศาเซลเซียส ตลอดการเผาไหม้

16.ประตูแบบอัตโนมัติ เมื่อมีการเปิดประตูหัวเผาจะหยุดการทำงานทันที และจะทำงานอีกครั้งเมื่อประตูปิด เพื่อป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงาน

17. ระยะเวลาการทำงานของห้องเผาที่สองไม่น้อยกว่า 1 วินาที

18. ระยะเวลาการเผาไหม้ 120 นาที ต่อน้ำหนัก 50 กิโลกรัมและสามารถเผาสัตว์ได้อย่างต่อเนื่อง

19. ใช้น้ำมันดีเซลหรือไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิง

20. อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล/ไบโอดีเซล) ประมาณ 20-30 ลิตรต่อตัว สำหรับสัตว์น้ำหนัก 50 กิโลกรัม ขึ้นอยู่กับขนาดของสัตว์ โดยไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงอื่นๆใดเพิ่มเติม

21. ระหว่างการเผาไหม้ไม่มีการรั่วไหลของเขม่าควันออกจากประตูเตา

22. มีอุปกรณ์เขี่ยเถ้า กวาดกระดูกและทำความสะอาดภายในตัวเตา 1 ชุด

23. การรับประกันและอบรมใช้เตาเผาศพปลอดมลพิษและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

24.1 รับประกัน 2 ปีนับจากวันที่ได้ส่งมอบหรือนับจากวันที่ผ่านการตรวจรับสินค้า หากเตาเผาสัตว์ปลอดมลพิษหรือเครื่องเกิดขัดข้องในสภาพใช้งานปกติ แก้ไขให้จนเตาเผาสัตว์ปลอดมลพิษสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

24.2 ติดตามตรวจสภาพการทำงานของเตาเผาสัตว์ปลอดมลพิษตลอดจนถึงวันสิ้นสุดการรับประกัน

24.3 จัดอบรมใช้งานและการดูแลบำรุงรักษาให้กับเจ้าหน้าที่ประจำเตาเผาสัตว์ปลอดมลพิษจน สามารถ ใช้งานได้ดี การฝึกอบรมอย่างน้อยควรประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้

24.3.1 จัดอบรมการใช้งานเตาเผาสัตว์ปลอดมลพิษอย่างถูกวิธี โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ความประหยัด การกำจัดมลพิษ

24.3.2 จัดอบรมหลักการทำงานของเตาเผาศพปลอดมลพิษและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของเตาเผาสัตว์ปลอดมลพิษทั้งระบบ

24.3.3 จัดอบรมและแนะนำวิธีการเผาศพจริงให้กับเจ้าหน้าที่ประจำเตาเผาสัตว์ปลอดมลพิษจนสามารถใช้งานได้ดี

24.4 มีคู่มือการใช้และการบำรุงรักษาเบื้องต้น 2 ชุด

คุณลักษณะพิเศษของเตาเผาสัตว์ปลอดมลพิษ รุ่น DDP2

1.คุณภาพเตาเผาศพปลอดมลพิษเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2544 และมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พ.ศ.2546 เรื่อง  กำหนดมาตรฐานค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ

2.ใช้วัสดุ-อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ทำให้เตาแข็งแรง ทนทาน มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

3.เป็นผู้ผลิตและมีสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโดยตรงและระบุประเภทประกอบกิจการผลิตเตาเผาศพปลอดมลพิษ ซึ่งขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (ร.ง.4)

4.เป็นเตาสำเร็จรูปสามารถติดตั้งและใช้งานได้ทันทีและสามารถเคลื่อนย้ายได้ในกรณีเปลี่ยนสถานที่ติดตั้ง และมีน้ำหนักตัวเตาทั้งระบบไม่เกิน 2 ตัน

5.ภายในเตาบุด้วยเซรามิคไฟเบอร์หนา 250 มม. ทนความร้อนสูง 1,460 องศาเซลเซียส โดยไม่ใช้อิฐทนไฟ ซึ่งเซรามิคไฟเบอร์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า 20 ปีหรือเผาศพไม่น้อยกว่า 6,000 ครั้ง (รับประกันผนังภายในเตา 2 ปี)

6.ใช้น้ำมันดีเซลหรือไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิง โดยใช้น้ำมันประมาณ 20-30 ลิตรต่อตัว สำหรับสัตว์น้ำหนัก 50 กิโลกรัม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดตัวของสัตว์

7.ค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพปลอดมลพิษ มีค่า 0.00%

8.ควบคุมการทำงานได้ทั้ง Auto และ Manual

9.สามารถใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V. (ไม่ต้องยุ่งยากในการขอไฟฟ้าระบบ 3 เฟส)

10.มีความปลอดภัยขณะทำการเผาสูง ไม่มีเปลวไฟรั่วออกจากเตา

11.ห้องเผาไหม้ที่สองมีลักษณะเป็นทรงกระบอกแนวตั้งมีระบบหน่วงควันโดยหมุนเวียนอากาศทำมุม 45 องศาช่วยให้การกำจัดมลพิษจำพวกก๊าซกลิ่นควัน ฝุ่นละออง เชื้อโรคและมลพิษอื่น ๆ ได้อย่างหมดสิ้น

12.มีรายงานการตรวจวัดมลพิษ จากปล่องเตาเผาศพปลอดมลพิษในรุ่นที่นำเสนอโดยหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนที่ขึ้นทะเบียนอนุญาตห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ และได้รับการขึ้นทะเบียนกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยทำการตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่องเตาเผา ด้วยวิธีตามมาตรฐานหน่วยงาน US.EPA  คำนวณผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอทที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ในสภาวะแห้ง (Dry Basis) ที่ปริมาตรออกซิเจนส่วนเกินในการเผาไหม้ร้อยละ 11 โดยแสดงค่ามลพิษที่ปล่อยออกจากปล่องเตาเผาศพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ขนาดสุนัข

ผลการตรวจวิเคราะห์ของแดแฮไทย

มีค่าดังนี้

เตาเผาสัตว์ แดแฮไทย
แดแฮไทย

เตาเผาสัตว์ แดแฮไทย

bottom of page