top of page

เตาเผาขยะปลอดมลพิษรุ่น DI 7000

รายละเอียดคุณลักษณะของเตาเผาขยะแบบปลอดมลพิษ รุ่น DT 7000 

1.เป็นเตาแบบสองห้องเผา ห้องเผาที่หนึ่งทำหน้าที่เผาขยะมูลฝอยและวัสดุต่าง ๆ ห้องเผาที่สองทำหน้าที่เผากลิ่น ก๊าซ ควัน ฝุ่นละออง เชื้อโรคและมลพิษอื่น ๆ

 

2.โครงสร้างภายนอกของห้องเผาไหม้ที่หนึ่งทำด้วยเหล็กหนา 4 มม. แข็งแรงทนทาน มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 1.4 เมตร ยาว 2.39 เมตร สูง 1.8 เมตร โครงสร้างภายในมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 1.0 เมตร ยาว 1.9 เมตร สูง 1.0 เมตร มีปริมาตร1.90 ลูกบาศก์เมตร

 

3.ผนังภายในเตาของห้องเผาไหม้ที่หนึ่งบุด้วยเซรามิคไฟเบอร์หนาไม่น้อยกว่า 150 มม. และเททับด้วยคอนกรีตทนไฟ Cast 13 ES หนา 50 มม.ทนความร้อนสูง 1,300 องศาเซลเซียส โดยไม่ใช้อิฐทนไฟ

 

4.พื้นภายในเตาบุด้วยเซรามิคไฟเบอร์หนาไม่น้อย 150 มม. เททับด้วยคอนกรีตทนไฟ Cast 13 ES หนาไม่น้อย 100 มม. ทนความร้อนสูง 1,300 องศาเซลเซียส

 

5.โครงสร้างภายนอกของห้องเผาไหม้ที่สอง ทำด้วยเหล็กหนา 3 มม. แข็งแรงทนทาน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกไม่น้อยกว่า 1.40 เมตร สูง 1.20 เมตร

 

6.ผนังภายในเตาของห้องเผาไหม้ที่สองบุด้วยเซรามิคไฟเบอร์หนาไม่น้อยกว่า 200 มม.และฉาบทับด้วยคอนกรีตทนไฟ Cast 13 ES ทนความร้อนสูง 1,300 องศาเซลเซียส โดยไม่ใช้อิฐทนไฟ

 

7.ประตูโครงสร้างภายนอกทำด้วยเหล็กหนา 4 มม. แข็งแรงทนทาน ภายในบุด้วยเซรามิคไฟเบอร์หนาไม่น้อยกว่า 200 มม. และฉาบทับด้วยคอนกรีตทนไฟ Cast 13 ES ทนความร้อนได้สูงที่ 1,300 องศาเซลเซียส

 

8.ช่องสำหรับถ่ายขี้เถ้ามีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง .45 เมตร ยาว 1.65 เมตร สูง .20 เมตร

 

9.ปล่องระบายความร้อนโครงสร้างภายนอกทำด้วยเหล็กหนา 2 มม. สูงไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร ภายในบุด้วยเซรามิคไฟเบอร์หนาไม่น้อยกว่า 125 มม. และฉาบทับด้วยคอนกรีตทนไฟ Cast 13 ES ทนความร้อนสูง 1,300 องศาเซลเซียส โดยมีช่องเปิดได้ไว้สำหรับการเก็บตัวอย่างอากาศ

 

10.หัวพ่นไฟสำหรับห้องเผาที่หนึ่ง ใช้ระบบไฟฟ้า AC 220 V  50/60 HZน้ำมันเชื้อเพลิง Light Fuel Oil หรือดีเซล มีอัตราการใช้เชื้อเพลิงขนาด 10-30 kg/h มอเตอร์ไฟฟ้า 400 W หม้อแปลงจุดไฟ 17 KV ควบคุมการทำงานโดย Single Stage (ON-OFF) การสูบน้ำมัน Gear Pumpเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ นำเข้าจากต่างประเทศซึ่งเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐาน ISO9001 และได้รับการรับรองมาตรฐานจากประเทศผู้ผลิตหัวเผา

 

11.หัวพ่นไฟสำหรับห้องเผาที่สอง ใช้ระบบไฟฟ้าAC 220 V  50/60 HZน้ำมันเชื้อเพลิง Light Fuel Oil หรือดีเซล มีอัตราการใช้เชื้อเพลิงขนาด 10-30 kg/h มอเตอร์ไฟฟ้า 400 W หม้อแปลงจุดไฟ 17 KV ควบคุมการทำงานโดย Tow Stage (HIGH-LOW-OFF) การสูบน้ำมัน Gear Pump เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ นำเข้าจากต่างประเทศซึ่งเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐาน ISO9001 และได้รับการรับรองมาตรฐานจากประเทศผู้ผลิตหัวเผา

 

12.พัดลมอัดอากาศในห้องเผาที่หนึ่งและห้องเผาที่สอง ระบบไฟฟ้า AC 2 Poles 50/60 HZ มอเตอร์ไฟฟ้า 650 วัตต์ อัตราการหมุน 2950 รอบต่อนาที อัตราการเป่าอากาศ 25 ลบ.ม./นาที มีขนาด 0.75 แรงม้าสามารถปรับปริมาณลมให้เหมาะสมได้หลายระดับ ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า Single Phases 220 V.

 

13.ระบบจัดเก็บเชื้อเพลิงติดตั้งอยู่กับตัวเตา มีปริมาตร 150 ลิตร

 

14.ควบคุมการเผาด้วยระบบอัตโนมัติ แสดงค่าตัวเลขด้วยระบบดิจิตอลระหว่าง 0 – 1,200 องศา- เซลเซียส และปรับการควบคุมด้วยตัวเองได้โดยมีไฟแสดงการทำงานของหัวเผาทั้งสองห้องใช้งานง่าย

 

15.ระยะเวลาการทำงานของห้องเผาที่สองไม่น้อยกว่า 1 วินาที

 

16.ใช้น้ำมันดีเซลหรือไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิง

 

17.ประตูแบบอัตโนมัติเมื่อมีการเปิดประตูหัวเผาจะหยุดการทำงานทันทีและจะทำงานอีกครั้งเมื่อประตูปิดเพื่อป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงาน

 

18.ระบบเปิด - ปิดประตูด้วยระบบรอกไฟฟ้า

 

19.มีระบบควบคุมการทำงานภายในห้องเผาที่หนึ่ง ให้อุณหภูมิไม่น้อยกว่า850 องศาเซลเซียส ตลอดการเผาไหม้

 

20.มีระบบควบคุมการทำงานภายในห้องเผาที่สอง ให้อุณหภูมิไม่น้อยกว่า850 องศาเซลเซียส ตลอดการเผาไหม้

 

21.มีอุปกรณ์เขี่ยเถ้า และทำความสะอาดภายในตัวเตา 1 ชุด

 

22.การรับประกันและอบรมใช้เตาเผาขยะแบบปลอดมลพิษและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

 

22.1รับประกัน 1 ปี นับจากวันที่ได้ส่งมอบหรือนับจากวันที่ผ่านการตรวจรับสินค้า หากเตาเผาขยะแบบปลอดมลพิษหรือเครื่องเกิดขัดข้องในสภาพใช้งานปกติ แก้ไขให้จนเตาเผาขยะแบบปลอดมลพิษสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

22.2ติดตามตรวจสภาพการทำงานของเตาเผาขยะแบบปลอดมลพิษตลอดจนถึงวันสิ้นสุดการรับประกัน

22.3จัดอบรมใช้งานและการดูแลบำรุงรักษาให้กับเจ้าหน้าที่ประจำเตาเผาขยะแบบปลอดมลพิษจนสามารถใช้งานได้ดี การฝึกอบรมอย่างน้อยควรประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้

        22.3.1จัดอบรมการใช้งานเตาเผาขยะแบบปลอดมลพิษอย่างถูกวิธี โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ความประหยัด การกำจัดมลพิษ

        22.3.2จัดอบรมหลักการทำงานของเตาเผาขยะแบบปลอดมลพิษและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของเตาเผาขยะแบบปลอดมลพิษทั้งระบบ

        22.3.3จัดอบรมและแนะนำวิธีการเผาขยะมูลฝอยจริงให้กับเจ้าหน้าที่ประจำเตาเผาขยะแบบปลอดมลพิษจนสามารถใช้งานได้ดี

22.4มีคู่มือการใช้และการบำรุงรักษาเบื้องต้น 2 ชุด

 

 

 

คุณลักษณะพิเศษของเตาเผาขยะแบบปลอดมลพิษ รุ่นDT 7000

1.คุณภาพเตาเผาขยะปลอดมลพิษเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

2.ใช้วัสดุ-อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ทำให้เตาแข็งแรง ทนทาน มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

 

3.เป็นเตาสำเร็จรูปสามารถติดตั้งและใช้งานได้ทันทีและสามารถเคลื่อนย้ายได้ในกรณีเปลี่ยนสถานที่ติดตั้ง และมีน้ำหนักตัวเตาทั้งระบบไม่เกิน  6 ตัน

 

4.เป็นผู้ผลิตและมีสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโดยตรงและระบุประเภทประกอบกิจการผลิตเตาเผาขยะปลอดมลพิษ ซึ่งขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม (ร.ง.4)

 

5.ควบคุมการทำงานได้ทั้ง Auto และ Manual สามารถใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V. ไม่ต้องยุ่งยากในการขอไฟฟ้าระบบ 3 เฟส

 

6.ห้องเผาไหม้ที่สอง มีลักษณะเป็นทรงกระบอกแนวตั้ง มีระบบหน่วงควันโดยหมุนเวียนอากาศ ทำมุม 45 องศา ช่วยให้การกำจัดมลพิษจำพวกก๊าซ กลิ่น ควัน ฝุ่นละออง เชื้อโรคและมลพิษอื่น ๆ ได้อย่างหมดสิ้น

 

7.สามารถป้อนขยะได้อย่างต่อเนื่องwไม่น้อยกว่า 800-1000 กิโลกรัมต่อวัน

 

8.สามารถเผาไหม้ได้ทั้งแบบเผาครั้งเดียวโดยอัตโนมัติหรือเผาแบบป้อนขยะเข้าเตาอย่างต่อเนื่อง

 

9.สามารถเผาได้ทั้งขยะเปียกและขยะแห้งโดยไม่ต้องคัดแยกก่อนการเผา

 

10.มีรายงานการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องเตาเผามูลฝอย(ปล่องเตาเผาขยะปลอดมลพิษ)ในรุ่นที่นำเสนอโดยหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนที่ขึ้นทะเบียนอนุญาตห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ และได้รับการขึ้นทะเบียนกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยทำการตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่องเตาเผา ด้วยวิธีตามมาตรฐานหน่วยงานUS.EPA  คำนวณเทียบที่สภาวะความดัน 1 บรรยากาศ อุณหภูมิ  25 องศาเซลเซียส และออกซิเจนร้อยละ 7 โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตามูลฝอย

ผลการตรวจวิเคราะห์ของแดแฮไทย

มีค่าดังนี้

เตาเผาขยะปลอดเชื้อ

เตาเผาขยะปลอดเชื้อ

Watch Now
bottom of page