top of page

งานก่อสร้างอาคาร/เมรุ

ฌาปนสถานปลอดมลพิษ
แบบเมรุ
ฌาปนสถาน
เมรุขนาดเล็ก
ศาลาเมรุปลอดมลพิษ
ศาลาเมรุ
เมรุ
เมรุ
เมรุ
เมรุปลอดมลพิษ
เมรุไร้ควัน
ฌาปนสถานปลอดมลพิษ
ฌาปนสถาน
เมรุ
เมรุ
เมรุ
เมรุ
เตาเผาศพปลอดมลพิษ
เตาเผาศพปลอดมลพิษ
เตาเผาศพ

     บริษัทแดแฮไทย รับทุบเตาเก่า ปรับปรุง และออกแบบสร้างอาคาร/เมรุ  ตามแบบที่ท่านต้องการ พร้อมบริการติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ เตาเผาขยะติดเชื้อ เตาเผาสัตว์ ให้คำปรึกษา หรือประเมินราคางานก่อสร้าง เรายินดีรับใช้ ในราคาที่เหมาะสม ด้วยทีมงานวิศวกรและช่างโยธาคุณภาพที่มีประสบการณ์ในการก่อสร้างมากกว่า 20 ปี 

bottom of page